ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 811-4 مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه/نکات اجرایی سازه مصالح بنایی، دیوارچینی 12  پرویز عبادی   شنبه  1402-02-23 14 الی 20 
 یکشنبه 1402-02-24  14 الی 20 
2 811-3 نکات اجرایی سازه های فولادی/نکات اجرایی سازه های بتن مسلح 16   سیدعلی سیدرزاقی دوشنبه  1402-02-25  13 الی 21 
 سه شنبه 1402-02-26  13 الی 21 
3 811-6 نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان  آرمان معروفی سه شنبه  1402-02-26  13 الی 21 
4 811-5

نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان

8 مسعود عمرانی بیدی سه شنبه 1402-02-26 13 الی 21
5 811-7 مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 8 احمدرضا حسینی سه شنبه 1402-02-26 13 الی 21
6 811-1

آشنایی با شرح و ظایف پیمانکار/مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی

 16 حمیدرضا صبا  چهارشنبه   1402-02-27  13 الی 21
 پنج شنبه 1402-02-28  13 الی 21 
7 811-5

نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان

مسعود عمرانی بیدی  پنج شنبه 1402-02-28 13 الی 21
8 811-5

نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان

8 منصور صدری جمعه 1402-02-29 8 الی 16
9 811-7 مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)  8 حمیدرضا رضائی بارونقی   جمعه 1402-02-29  8 الی 16 
10 811-1

آشنایی با شرح و ظایف پیمانکار/مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی

16 محمدرضا راهدان شنبه 1402-02-30 13 الی 21
11 811-2 نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده/نکات اجرایی پی های سطحی 16 فرزام مقدم راد پنج شنبه 1402-03-04 13 الی 21
جمعه 1402-03-05 8 الی 16
12 811-7 مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 8 سیدعلی طالقانی اصفهانی پنج شنبه 1402-03-04 13 الی 21
13 811-6 نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان 8 آرمان معروفی شنبه   1402-03-06 13 الی 21 
14 811-5

نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان

8 منصور صدری یکشنبه  1402-03-07  13 الی 21 
15 811-3 نکات اجرایی سازه های فولادی/نکات اجرایی سازه های بتن مسلح 16 سیدعلی سیدرزاقی  دوشنبه  1402-03-08 13 الی 21 
سه شنبه  1402-03-09  13 الی 21 
16 811-4 مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه/نکات اجرایی سازه مصالح بنایی، دیوارچینی 12 افشین مسیح  پنج شنبه  1402-03-11  14 الی 20
جمعه  1402-03-12  9 الی 15 
17 811-7 مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 8 احمدرضا حسینی جمعه   1402-03-12 8 الی 16 
18 811-1

آشنایی با شرح و ظایف پیمانکار/مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی

16 محمدرضا راهدان سه شنبه  1402-03-16   13 الی 21
چهارشنبه  1402-03-17  13 الی 21 
19 811-2 نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده/نکات اجرایی پی های سطحی 16 مسعود عامل سخی پنج شنبه  1402-03-18  13 الی 21 
جمعه  1402-03-19  8 الی 16 
20 811-7 مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 8 مسعود ذبیحی سامانی  جمعه  1402-03-19  8 الی 16
21 811-5

نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان

8 منصور صدری  جمعه  1402-03-19 8 الی 16 
22 811-6 نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان 8 جاماسب پیرکندی  دوشنبه 1402-03-22  13 الی 21 
23 811-3 نکات اجرایی سازه های فولادی/نکات اجرایی سازه های بتن مسلح 16 سیدعلی سیدرزاقی  پنج شنبه 1402-03-25  13 الی 21 
جمعه  1402-03-26  8 الی 16 
24 811-2 نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده/نکات اجرایی پی های سطحی 16 مهدی بیرونی کاشانی  پنج شنبه  1402-03-25 13 الی 21 
جمعه  1402-03-26  8 الی 16 
25 811-7 مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 8 سیدعلی طالقانی اصفهانی پنج شنبه   1402-03-25 13 الی 21 
26 811-3 نکات اجرایی سازه های فولادی/نکات اجرایی سازه های بتن مسلح 16 سید عظیم حسینی پنج شنبه  1402-03-25  13 الی 21
جمعه  1402-03-26  8 الی 16 
27 811-4 مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه/نکات اجرایی سازه مصالح بنایی، دیوارچینی 12 افشین مسیح  شنبه  1402-03-27 14 الی 20
یکشنبه  1402-03-28  14 الی 20 
28 811-1

آشنایی با شرح و ظایف پیمانکار/مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی

16 مهدی عشقی منفرد  دوشنبه  1402-03-29 13 الی 21 
 سه شنبه 1402-03-30  13 الی 21 
29 811-6 نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان 8 جاماسب پیرکندی چهارشنبه  1402-03-31   13 الی 21