ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 811-6 نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان 8 جاماسب پیرکندی  دوشنبه 1402-03-22  13 الی 21 
2 811-3 نکات اجرایی سازه های فولادی/نکات اجرایی سازه های بتن مسلح 16 سیدعلی سیدرزاقی  پنج شنبه 1402-03-25  13 الی 21 
جمعه  1402-03-26  8 الی 16 
3 811-2 نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده/نکات اجرایی پی های سطحی 16 مهدی بیرونی کاشانی  پنج شنبه  1402-03-25 13 الی 21 
جمعه  1402-03-26  8 الی 16 
4 811-7 مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 8 سیدعلی طالقانی اصفهانی پنج شنبه   1402-03-25 13 الی 21 
5 811-3 نکات اجرایی سازه های فولادی/نکات اجرایی سازه های بتن مسلح 16 سید عظیم حسینی پنج شنبه  1402-03-25  13 الی 21
جمعه  1402-03-26  8 الی 16 
6 811-4 مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه/نکات اجرایی سازه مصالح بنایی، دیوارچینی 12 افشین مسیح  شنبه  1402-03-27 14 الی 20
یکشنبه  1402-03-28  14 الی 20 
7 811-1

آشنایی با شرح و ظایف پیمانکار/مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی

16 مهدی عشقی منفرد  دوشنبه  1402-03-29 13 الی 21 
 سه شنبه 1402-03-30  13 الی 21 
8 811-6 نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان 8 جاماسب پیرکندی چهارشنبه  1402-03-31   13 الی 21
9 811-5 نکات اجرایی تأسیسات برقی ساختمان 8 مسعود عمرانی بیدی پنج شنبه 1402-04-01 13 الی 21
10 811-7 مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 8 حمیدرضا رضایی جمعه 1402-04-02 8 الی 16
11 811-6 نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان 8 آرمان معروفی جمعه 1402-04-02 8 الی 16
12 811-3 نکات اجرایی سازه های فولادی/نکات اجرایی سازه های بتن مسلح 16 سید علی سیدرزاقی دوشنبه 1402-04-05 13 الی 21
سه شنبه 1402-04-06 13 الی 21
13 811-7 مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 8 احمدرضا حسینی پنج شنبه 1402-04-08 13 الی 21
14 811-2 نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده/نکات اجرایی پی های سطحی 16 مهدی اقبالی پنج شنبه 1402-04-08 13 الی 21
جمعه 1402-04-09 8 الی 16
15 811-4 مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه/نکات اجرایی سازه مصالح بنایی، دیوارچینی 16 فرنوش باسلیقه شنبه 1402-04-10 13 الی 21
یکشنبه 1402-04-11 13 الی 21
16 811-1

آشنایی با شرح و ظایف پیمانکار/مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی

16 محمدرضا راهدان دوشنبه 1402-04-12 13 الی 21
سه شنبه 1402-04-13 13 الی 21
17 811-5 نکات اجرایی تأسیسات برقی ساختمان 8 مسعود عمرانی بیدی چهارشنبه 1402-04-14 13 الی 21
18 811-3 نکات اجرایی سازه های فولادی/نکات اجرایی سازه های بتن مسلح 16 سید علی سیدرزاقی پنج شنبه 1402-04-15 13 الی 21
جمعه 1402-04-16 8 الی 16
19 811-7 مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 8 حمید گنجه ای جمعه 1402-04-16 8 الی 16
20 811-6 نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان 8 علیرضا عابدینی شنبه 1402-04-17 13 الی 21
21 811-1

آشنایی با شرح و ظایف پیمانکار/مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی

16 سید علی زاده ختمی پنج شنبه 1402-04-22 13 الی 21
جمعه 1402-04-23 8 الی 16
22 811-2 نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده/نکات اجرایی پی های سطحی 16 مهدی اقبالی پنج شنبه 1402-04-22 13 الی 21
جمعه 1402-04-23 8 الی 16