برای ثبت نام دوره ها به پورتال آموزش نظام مهندسی به نشانی edu.tceo.ir مراجعه فرمایید و دوره های دانشگاه علم و صنعت ایران را انتخاب نمایید.صلاحیت محاسبات

ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 320 ضوابط طراحی ساختمانهای با مصالح بنائی و مقاوم سازی آن 24 مهدی اقبالی چهارشنبه 1402-02-27 13 الی 21
پنج شنبه 1402-02-28 13 الی 21
جمعه 1402-02-29 8 الی 16
2 321 بهسازی خاک 24 حمیدرضا صبا چهارشنبه 1402-03-03 13 الی 21
پنج شنبه 1402-03-04 13 الی 21
جمعه 1402-03-05 8 الی 16
3 323 طراحی اتصالات در سازه های فولادی 24 مسعود ذبیحی سامانی چهارشنبه 1402-03-31 13 الی 21
پنج شنبه 1402-04-01 13 الی 21
جمعه 1402-04-02 8 الی 16
ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
 330 مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی 24 پرویز عبادی چهارشنبه   1402-03-03 13 الی 21 
پنج شنبه 1402-03-04 13 الی 21
جمعه 1402-03-05 8 الی 16
2 331 شالوده های عمیق 24 سعید غفارپور جهرمی چهارشنبه 1402-03-10 13 الی 21
پنج شنبه 1402-03-11 13 الی 21
جمعه 1402-03-12 8 الی 16صلاحیت نظارت

ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 314 مصالح و فناوری های نوین ساخت 16 مسعود ذبیحی پنج شنبه 1402-02-28 13 الی 21
جمعه 1402-02-29 8 الی 16
2 312 اصول حرفه ای، خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت 16 مهدی عشقی منفرد پنج شنبه 1402-03-11 13 الی 21
جمعه 1402-03-12 8 الی 16
3 311 مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان  16 احمدرضا حسینی  پنجشنبه   1402-03-18  13 الی 21
جمعه   1402-03-19 8 الی 16
  314 مصالح و فناوری های نوین ساخت 16 پیمان شادمان حیدری پنج شنبه 1402-03-25 13 الی 21
جمعه 1402-03-26 8 الی 16
ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 319
روش های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی
16 محمدرضا صالحی پنجشنبه     1402-02-28 13 الی 21
جمعه    1402-02-29 8 الی 16
2 318 روش های تولید صنعتی ساختمان 16 موسی محمودی صاحبی پنجشنبه 1402-03-11 13 الی 21
جمعه 1402-03-12 8 الی 16
3 317 روش های تعمیر، مرمت و تقویت سازه ها 16 حمیدرضا ایرانی پنجشنبه 1402-03-18 13 الی 21
جمعه 1402-03-19 8 الی 16
4 319 روش های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی 16 محمدرضا صالحی پنج شنبه 1402-03-25 13 الی 21
جمعه 1402-03-26 8 الی 16صلاحیت اجرا

دوره های مربوط به کسری نمره آزمون اجرا-عمران و معماری

ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 816
آشنائی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت
24
حمید گنجه ای
شنبه 1402-02-23 13 الی 21
یکشنبه 1402-02-24 13 الی 21
دوشنبه 1402-02-25 13 الی 21
2 818 مقررات و تدابیر فنی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 24 مهدی عشقی منفرد چهارشنبه 1402-02-27 13 الی 21
پنجشنبه 1402-02-28 13 الی 21
جمعه 1402-02-29 8 الی 16
3 811 اجرای ساختمان های فولادی 24  روح اله اسفندیار پنج شنبه  1402-02-28   13 الی 21
جمعه  1402-02-29  8 الی 16 
شنبه  1402-02-30  13 الی 21 
4 822 روش ها و تکنیک های اجرای نظام سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 16 فرنوش باسلیقه  پنج شنبه  1402-02-28  13 الی 21 
جمعه  1402-02-29  8 الی 16 
5 818 مقررات و تدابیر فنی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 24 محمدرضا راهدان چهارشنبه 1402-03-10 13 الی 21
پنج شنبه 1402-03-11 13 الی 21
جمعه 1402-03-12 8 الی 16
6 817 نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه 24 سید عظیم حسینی چهارشنبه 1402-03-10 13 الی 21
پنج شنبه 1402-03-11 13 الی 21
جمعه 1402-03-12 8 الی 16
7 812 اجرای ساختمان های بتنی 24 پیمان شادمان حیدری چهارشنبه 1402-03-10 13 الی 21
پنج شنبه 1402-03-11 13 الی 21
جمعه 1402-03-12 8 الی 16
8 813 آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان 24 حمیدرضا اشرفی چهارشنبه 1402-03-17 13 الی 21
پنج شنبه 1402-03-18 13 الی 21
جمعه 1402-03-19 8 الی 16
9 815 نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری 24 عباس عسگری شنبه 1402-03-20 13 الی 21
یک شنبه 1402-03-21 13 الی 21
دوشنبه 1402-03-22 13 الی 21
10 818 مقررات و تدابیر فنی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 24 مهدی عشقی منفرد چهارشنبه 1402-03-24 13 الی 21
پنج شنبه 1402-03-25 13 الی 21
جمعه 1402-03-26 8 الی 16
11 811 اجرای ساختمان های فولادی 24 روح الله اسفندیار پنج شنبه 1402-03-25 13 الی 21
جمعه 1402-03-26 8 الی 16
شنبه 1402-03-27 13 الی 21
12 816 آشنائی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت 24 حمید گنجه ای یک شنبه 1402-03-28 13 الی 21
دوشنبه 1402-03-29 13 الی 21
سه شنبه 1402-03-30 13 الی 21
13 813 آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان 24 سعید غفارپور جهرمی چهارشنبه 1402-03-31 13 الی 21
پنج شنبه 1402-04-01 13 الی 21
جمعه 1402-04-02 8 الی 16