برای ثبت نام دوره ها به پورتال آموزش نظام مهندسی به نشانی edu.tceo.ir مراجعه فرمایید و دوره های دانشگاه علم و صنعت ایران را انتخاب نمایید.صلاحیت محاسبات

ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 323 طراحی اتصالات در سازه های فولادی 24 مسعود ذبیحی سامانی چهارشنبه 1402-03-31 13 الی 21
پنج شنبه 1402-04-01 13 الی 21
جمعه 1402-04-02 8 الی 16
ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 331 شالوده های عمیق 24 سعید غفارپور جهرمی چهارشنبه 1402-04-28 13 الی 21
پنج شنبه 1402-04-29 13 الی 21
جمعه 1402-04-30 8 الی 16صلاحیت نظارت

ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
314 مصالح و فناوری های نوین ساخت 16 پیمان شادمان حیدری پنج شنبه 1402-03-25 13 الی 21
جمعه 1402-03-26 8 الی 16
2 314 مصالح و فناوری های نوین ساخت 16 مسعود ذبیحی سامانی پنج شنبه 1402-04-29 13 الی 21
جمعه 1402-04-30 8 الی 16
ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 319 روش های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی 16 محمدرضا صالحی پنج شنبه 1402-03-25 13 الی 21
جمعه 1402-03-26 8 الی 16صلاحیت اجرا

دوره های مربوط به کسری نمره آزمون اجرا-عمران و معماری

ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 815 نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری 24 عباس عسگری شنبه 1402-03-20 13 الی 21
یک شنبه 1402-03-21 13 الی 21
دوشنبه 1402-03-22 13 الی 21
2 818 مقررات و تدابیر فنی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 24 مهدی عشقی منفرد چهارشنبه 1402-03-24 13 الی 21
پنج شنبه 1402-03-25 13 الی 21
جمعه 1402-03-26 8 الی 16
3 811 اجرای ساختمان های فولادی 24 روح الله اسفندیار پنج شنبه 1402-03-25 13 الی 21
جمعه 1402-03-26 8 الی 16
شنبه 1402-03-27 13 الی 21
4 816 آشنائی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت 24 حمید گنجه ای یک شنبه 1402-03-28 13 الی 21
دوشنبه 1402-03-29 13 الی 21
سه شنبه 1402-03-30 13 الی 21
5 813 آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان 24 سعید غفارپور جهرمی چهارشنبه 1402-03-31 13 الی 21
پنج شنبه 1402-04-01 13 الی 21
جمعه 1402-04-02 8 الی 16
6 812 اجرای ساختمان های بتنی 24 پیمان شادمان حیدری چهارشنبه 1402-04-14 13 الی 21
پنج شنبه 1402-04-15 13 الی 21
جمعه 1402-04-16 8 الی 16
7 817 نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه 24 سیدعلی طالقانی چهارشنبه 1402-04-21 13 الی 21
پنج شنبه 1402-04-22 13 الی 21
جمعه 1402-04-23 8 الی 16
8 816 آشنائی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت 24 حمید گنجه ای شنبه 1402-04-24 13 الی 21
یک شنبه 1402-04-25 13 الی 21
دوشنبه 1402-04-26 13 الی 21
9 813 آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان 24 حمیدرضا اشرفی چهارشنبه 1402-04-28 13 الی 21
پنج شنبه 1402-04-29 13 الی 21
جمعه 1402-04-30 8 الی 16
10 811 اجرای ساختمان های فولادی 24 روح اله اسفندیار چهارشنبه 1402-04-28 13 الی 21
پنج شنبه 1402-04-29 13 الی 21
جمعه 1402-04-30 8 الی 16
11 815 نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری 24 عباس عسکری شنبه 1402-04-31 13 الی 21
یک شنبه 1402-05-01 13 الی 21
دو شنبه 1402-05-02 13 الی 21