برای ثبت نام دوره ها به پورتال آموزش نظام مهندسی به نشانی edu.tceo.ir مراجعه فرمایید و دوره های دانشگاه علم و صنعت ایران را انتخاب نمایید.


صلاحیت اجراردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 811
اجرای ساختمان های فولادی
24 روح الله اسفندیار چهارشنبه 1401-02-21 13 الی 21
پنجشنبه 1401-02-22 13 الی 21
جمعه 1401-02-23 8 الی 16
2 822
روش ها و تکنیک های اجرای نظام سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
24 فرنوش باسلیقه چهارشنبه 1401-02-28 13 الی 21
پنجشنبه 1401-02-29  
8 الی 16
3 818 مقررات و تدابیر فنی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 24 مهدی عشقی منفرد تهرانی چهارشنبه 1401-02-28 13 الی 21
پنجشنبه 1401-02-29 13 الی 21
جمعه 1401-02-30 8 الی 16
4 812 اجرای ساختمان های بتنی 24 پیمان شادمان حیدری پنجشنبه 1401-02-29 13 الی 21
جمعه 1401-02-30 8 الی 16
شنبه 1401-02-31 13 الی 21
5 813 آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان 24 سعید غفارپورجهرمی چهارشنبه 1401-03-04 13 الی 21
پنجشنبه 1401-03-05 13 الی 21
جمعه 1401-03-06 8 الی 16
6 817 نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه 24 سیدعظیم حسینی چهارشنبه 1401-03-11 13 الی 21
پنجشنبه 1401-03-12 13 الی 21
جمعه 1401-03-13 8 الی 16
7 818 مقررات و تدابیر فنی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 24 محمدرضا زاهدان چهارشنبه 1401-03-11 13 الی 21
پنجشنبه 1401-03-12 13 الی 21
جمعه 1401-03-13 8 الی 16
8 811
اجرای ساختمان های فولادی
24 روح الله اسفندیار چهارشنبه 1401-03-18 13 الی 21
پنجشنبه 1401-03-19 13 الی 21
جمعه 1401-03-20 8 الی 16
9 812 اجرای ساختمان های بتنی 24 پیمان شادمان حیدری چهارشنبه 1401-03-25 13 الی 21
پنجشنبه 1401-03-26 13 الی 21
جمعه 1401-03-27 8 الی 16


صلاحیت نظارت و طراحی

ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 111 بکارگیری استانداردها، مقررات ملی، راهنماهای طراحی در معماری 16 انسیه قربانی نیا پنجشنبه 1401-02-22 13 الی 21
جمعه 1401-02-23 8 الی 16
2 112
معماری پایدار و روش های صرفه جوئی انرژی در ساختمان
16 افشین مسیح پنجشنبه 1401-02-29 13 الی 21
جمعه 1401-02-30 8 الی 16
3 113 مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان 16 بهرنگ مرادی پنجشنبه 1401-03-05 13 الی 21
جمعه 1401-03-06 8 الی 16
4 111 بکارگیری استانداردها، مقررات ملی، راهنماهای طراحی در معماری 16 انسیه قربانی نیا پنجشنبه 1401-03-19 13 الی 21
جمعه 1401-03-20 8 الی 16
5 112
معماری پایدار و روش های صرفه جوئی انرژی در ساختمان
16 افشین مسیح پنجشنبه 1401-03-26 13 الی 21
جمعه 1401-03-27 8 الی 16
8 الی 16
ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 115
معماری زمینه گرا در بافت ها
16 محمدرضا عرب زاده بحری پنجشنبه 1401-03-12 13 الی 21
جمعه 1401-03-13 8 الی 16
2 114
اصول و مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه 
16 فرشاد مفاخر پنجشنبه 1401-03-05 13 الی 21
جمعه 1401-03-06 8 الی 16
3 116
الزامات هماهنگی، مدیریت و اجرای ساختمان
16 امیررضا روحی زاده پنجشنبه 1401-03-19 13 الی 21
جمعه 1401-03-20 8 الی 16