برای ثبت نام دوره ها به پورتال آموزش نظام مهندسی به نشانی edu.tceo.ir مراجعه فرمایید و دوره های دانشگاه علم و صنعت ایران را انتخاب نمایید.


صلاحیت اجراردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 816 آشنائی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت 24 امیدرضا ریاحی چهارشنبه 1398-11-23 13 الی 21
پنجشنبه 1398-11-24 13 الی 21
جمعه 1398-11-25 8 الی 16
2 811 اجرای ساختمان های فولادی 24 روح الله اسفندیار چهارشنبه 1398-11-30 13 الی 21
پنجشنبه 1398-12-1 13 الی 21
جمعه 1398-12-2 8 الی 16
3 818 مقررات و تدابیر فنی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 24 موسی محمودی صاحبی پنجشنبه 1398-12-1 13 الی 21
جمعه 1398-12-2 13 الی 21
شنبه 1398-12-3 8 الی 16
4 813 آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان 24 سعید غفارپورجهرمی چهارشنبه 1398-12-7 13 الی 21
پنجشنبه 1398-12-8 13 الی 21
جمعه 1398-12-9 8 الی 16
5 822 روش ها و تکنیک های اجرای نظام سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 16 قاسن دهقانی اشکذری پنجشنبه 1398-12-8 13 الی 21
جمعه 1398-12-9 8 الی 16
6 812 اجرای ساختمان های بتنی 24 حمیدرضا اشرفی چهارشنبه 1398-12-14 13 الی 21
پنجشنبه 1398-12-15 13 الی 21
جمعه 1398-12-16 8 الی 16
7 818 مقررات و تدابیر فنی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 24 محمدرضا راهدان چهارشنبه 1398-12-14 13 الی 21
پنجشنبه 1398-12-15 13 الی 21
جمعه 1398-12-16 8 الی 16
8 816 آشنائی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت 24 امیدرضا ریاحی چهارشنبه 1398-12-21 13 الی 21
پنجشنبه 1398-12-22 13 الی 21
جمعه 1398-12-23 8 الی 16
9 816 آشنائی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت 24 امیدرضا ریاحی چهارشنبه 1398-12-21 8 الی 16
پنجشنبه 1398-12-22 13 الی 21
جمعه 1398-12-23 13 الی 21


صلاحیت نظارت و طراحی

ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 113 مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان 16 غلامرضا مقصودی پنجشنبه 1398-11-24 13 الی 21
جمعه 1398-11-25 8 الی 16
2 112 معماری پایدار و روش های صرفه جوئی انرژی در ساختمان 16 افشین مسیح پنجشنبه 1398-12-8 13 الی 21
جمعه 1398-12-9 8 الی 16
3 111 بکارگیری استانداردها، مقررات ملی، راهنماهای طراحی در معماری 16 انسیه قربانی نیا پنجشنبه 1398-12-15 13 الی 21
جمعه 1398-12-16 8 الی 16
4 113 مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان 16 غلامرضا مقصودی پنجشنبه 1398-12-22 13 الی 21
جمعه 1398-12-23 8 الی 16
ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 115 معماری زمینه گرا در بافت ها 16 فرشته نویدی مجد پنجشنبه 1398-12-8 13 الی 21
جمعه 1398-12-9 8 الی 16
2 116 الزامات هماهنگی، مدیریت و اجرای ساختمان 16 امیررضا روحی زاده پنجشنبه 1398-12-15 13 الی 21
جمعه 1398-12-16 8 الی 16