بخش اول

 • افق های پیش روی چاپ مقاله و به کارگیری آن ها در صنعت
 • معرفی جبهه های پژوهشی
 • معرفی وبسایت های مفید پژوهشی (researchgate، google scholar، Publons) و معرفی کد بین المللی محققین (ORCID)

بخش دوم

 • آشنایی با انواع مقالات
 • آشنایی با انواع مجلات از نظر درجه علمی و یافتن مجلات مناسب
 • ساختار استاندارد مقاله علمی و نحوه نگارش بخش های مختلف آن
 • اصول اخلاقی چاپ مقاله و آشنایی با فرایند مشابهت یابی
 • آشنایی با نرم افزارهای ارجاع دهی به مقالات (Endnote و Mendeley)
 • فرآیند ارسال نهایی مقاله

بخش سوم

 • نکات گرامری بسیار مهم در نگارش مقاله علمی
 • ارائه مثال های متعدد در اصلاح گرامر متن نگارش شده

بخش چهارم

 • فرایند داوری مقاله و نحوه پاسخ به سوالات داوران
 • معرفی نرم افزار علم سنجی (VOS viewer)