گام به گام نظارت:

 1. آشنایی با فعالیت ها از زمان صدور پروانه به عنوان ناظر تا زمان فعال کردن کارتابل نظارت در سامانه سازمان نظام مهندسی استان تهران
 2. ارائه نکات لازم برای مهندس ناظر، قبل از تنظیم کارتابل خود در سامانه ارجاع کار
 3. ارائه نکات لازم برای مهندس ناظر، قبل از پذیرش کار نظارت
 4. ارائه نکات لازم برای مهندس ناظر، پس از پذیرفتن کار نظارت تا زمان شروع به کار عملیات ساختمانی
 5. آشنایی با کلیات، نحوه برخورد و اتخاذ استراتژی های لازم جهت انجام بازدیدهای دوره ای توسط ناظر و الزامات قانونی آن ها
 6. وظایف ناظر از نظر دفعات بازدید از پروژه و ارائه گزارش مرحله ای، نحوه مستند سازی و الزامات قانونی آن
 7. آشنایی با زمان و نحوه گزارش دهی و مستندسازی از زمان شروع به کار تا پایان مرحله سفتکاری
 8. آشنایی با زمان و نحوه گزارش دهی و مستندسازی مراحل نازک کاری تا پایان کار
 9. زمان و نحوه ارائه برگه سبز اتمام عملیات ساختمانی
گزارش نویسی:

 1. آشنایی با قوانین و شرایط حاکم بر نحوه گزارش نویسی
 2. فرم های گزارش نویسی
 3. نحوه و زمان انجام بازدیدها از پروژه ساختمانی