• آشنایی با طراحی تابلو عادی و امرجنسی موتورخانه
  • سیستم باسداکت
  • برآورد مصارف برقی
  • خرید انشعاب و پست برق
  • آشنایی با سیستم های کنترل و مدیریت
  • ضوابط اعلام حریق
  • صاعقه گیر