بخش اول: اصول و مبانی اسکیس و راندو، پرسپکتیو و سایه، روش های ارائه پرسپکتیوهای خارجی و داخلی

  1. سایه در پرسپکتیو و معرفی درجه های سایه روشن
  2. مراحل تکمیل و پرداختن به موضوعات معماری شامل: سایت پلان، پلان، نما، پرسپکتیوهای داخلی، پرسپکتیوهای خارجی


بخش دوم: آشنایی با رنگ و درک رنگ در سایه روشن و پرسپکتیو، ارائه مبلمان و معماری خارجی و داخلی به کمک تکنیک های آبرنگ، ماژیک، ترکیبی

  1. تکنیک سایه روشن احجام به کمک هاشور، مداد رنگی، تک رنگ و تنوع رنگی آبرنگ و ماژیک
  2. تمرین هاشور و مداد رنگی، در موضوعات معماری از جمله سایت و نما
  3. تمرین تک رنگ آبرنگ، ماژیک وتنوع رنگی در موضوعات معماری (داخلی)
  4. تمرین آبرنگ و ماژیک در موضوعات معماری (خارجی)

بخش سوم: ترکیب بندی و کمپوزسیون های شیت بندی و موضوعات معماری

  1. فرآیند ترکیب بندی وکمپوزسیون موضوعات معماری شامل: پرسپکتیو، سایت پلان، نما، مقطع، پلان، مقطع، دیاگرام های برنامه ریزی فیزیکی
  2. کانسپت و فرآیند طراحی شامل حروف، نوشتار و گرافیک