1. آشنایی با قوانین و شرایط حاکم بر نحوه گزارش نویسی
  2. فرم های گزارش نویسی
  3. نحوه و زمان انجام بازدیدها از پروژه ساختمانی