فصل اول: طراحی سازه های فولادی بر اساس LRFD

  • کلیات طراحی سازه ها
  • طراحی اعضا
  • طراحی اتصالات و وصله ها

فصل دوم: طراحی لرزه ای سازه های فولادی بر اساس LRFD

  • مبانی طراحی لرزه ای سازه ها
  • انواع سیستم های باربر فولادی
  • کنترل سختی سازه ها
  • کنترل مقاومت سازه ها
  • کنترل شکل پذیری سازه ها