جریان ضعیف

1398/12/07

چهارشنبه

8:30 الی 12:30

مهندس کریمی آنچه

برق اضطراری

1398/12/07

چهارشنبه

13:30 الی 17:30

مهندس رمضانی

ارت و همبندی

1398/12/08

پنج شنبه

8:30 الی 12:30

مهندس صدری

حریم و شیوه نامه

1398/12/08

پنج شنبه

13:30 الی 17:30

مهندس برنگی

تابلو و لوازم اندازه گیری

1398/12/10

شنبه

8:30 الی 12:30

مهندس عمرانی

پست و انشعابات

1398/12/10

شنبه

13:30 الی 17:30

مهندس عمرانی