• طراحی و انتخاب تجهيزات مولد گرمايشی (سيستم­های گرمايش مرکزی و سيستم­های گرمايش مستقل)
  • طراحی و انتخاب تجهيزات مولد سرمايشی (سيستم­های سرمايش مرکزی و سيستم­های سرمايش مستقل)
  • طراحی و انتخاب سيستم­های توزيع کننده برای کاربری­های مختلف (معرفی سيستم­های هوايی، هوا - آب و آبی و نحوه انتخاب سيستم­های تاسيساتی برای کاربری­های مختلف)
  • طراحی سيستم استخر، سونا و جکوزی
  • طراحی سيستم­های گازرسانی
  • طراحی سيستم­های آبرسانی، فاضلاب و آب باران
  • طراحی سيستم­های آتش­نشانی