طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

کد درس: design-of-mechanical-facility-100
کد دوره: 1
مدت دوره: 16 ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه؛ 1398/11/30 ساعت 13 الی 21
چهارشنبه؛ 1398/12/07 ساعت 13 الی 21
شهریه: 90,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 13 نفر
سر فصل ها: مشاهده جزئیات
مدرس: جناب آقای دکتر جاماسب پیرکندی