نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن

کد درس: electrical-of-all-places-100
کد دوره: 2
مدت دوره: 24 ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه؛ 1398/12/07 ساعت 8:30 الی 17:30
پنج شنبه؛ 1398/12/08 ساعت 8:30 الی 17:30
شنبه؛ 1398/12/10 ساعت 8:30 الی 17:30
شهریه: 360,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 0 نفر
سر فصل ها: مشاهده جزئیات
مدرس: جناب آقای مهندس منصور صدری
جناب آقای مهندس علی کریمی آنچه
جناب آقای مهندس مسعود عمرانی
جناب آقای مهندس مهدی رمضانی
جناب آقای مهندس برنگی
منتظر دوره بعدی باشید