گام به گام طراحی معماری بر اساس مقررات ملی ساختمان 1

کد درس: nezmemar-100
کد دوره: 4
مدت دوره: 8 ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه؛ 1398/12/01 ساعت 13 الی 21
شهریه: 45,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 15 نفر
سر فصل ها: مشاهده جزئیات
مدرس: سرکار خانم دکتر انسیه قربانی نیا